محل تبلیغات شما
چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای معرفت­شناختی، هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی با رویکردهای یادگیری عمقی و سطحی دانشجویان بود. روش بدین منظور 396 نفر از دانشجویان گروه‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (294 زن و 102 مرد) با روش نمونه­ گیری چندمرحله‌ایبه­طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های هیجان‌های تحصیلی مربوط به یادگیری، باورهای معرفت‌شناختی، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و سیاهه رویکردها و مهارت‌های مطالعه بر آن‌ها اجرا شد.

رابطه بین باورهای معرفت­ شناختی، هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی

مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان سال اول و پنجم رشته پزشکی

انواع رویکردهای دانشجویان به یادگیری سطحی و عمیق

تحصیلی ,باورهای ,هیجان‌های ,یادگیری ,دانشجویان ,روش ,هیجان‌های تحصیلی ,بین باورهای ,و خودکارآمدی ,رابطه بین ,تحصیلی و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها