محل تبلیغات شما

سبک های یادگیری سطحی و عمقی ( سیس )چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای معرفت­شناختی، هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی با رویکردهای یادگیری عمقی و سطحی دانشجویان بود. روش بدین منظور 396 نفر از دانشجویان گروه‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (294 زن و 102 مرد) با روش نمونه­ گیری چندمرحله‌ایبه­طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های هیجان‌های تحصیلی مربوط به یادگیری، باورهای معرفت‌شناختی، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و سیاهه رویکردها و مهارت‌های مطالعه بر آن‌ها اجرا شد.
مقدمه همه پيشرفتهاي شگفت انگيز دنياي كنوني، زاده يادگيري انسان است. محيط و آنچه در آن است پيوسته در معرض تغييرقرار دارد و انسان براي هماهنگ شدن با آن تغييرات و يا براي مقابله و مبارزه با آنها و يا براي درك چگونگي تغييرات و ارائه راه حلهاي مناسب براي سازگاري و براي ادامه زندگي، پيوسته در كوشش و تلاش براي يادگيري و افزودن بر دانش خويش است ( 1). شتاب تغيير و تحول در جهان امروز در زمينههايي چون تحولات تكنولوژي اطلاعات، شرايط پيچيدهاي را ايجاد كرده است.
مقدمه انسان‌ها به یک روش یاد نمی‌گیرند، بلکه تمایل دارند روش‌هایی را برای مطالعه و یادگیری انتخاب کنند که با آن شیوه‌ها راحت‌تر و بهتر یاد می‌گیرند. یافته‌های محققان نشان می‌دهد که دانشجویان برای مطالعه و یادگیری درس‌های خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که این روش‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر محتوای دروس شکل می‌گیرند 1 . شیوه‌ای که به‌وسیله آن مواد درسی در کلاس درس ارایه می‌شود ممکن است سبب تسهیل یادگیری در یک دانشجو و محدودیت در یادگیری دانشجوی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها